محصولات داغموج شکن چیست؟ »

-بیشتر بدانید
16 جولای 2014 , مقدمه: موج شکن ها سازه هایی هستند که جهت ایجاد آرامش در بندر گاه، برای تامین ورود مطمئن کشتی ها به آبراهه ها و بنادر، کاهش انرژی ناشی از امواج و حفاظت از....

حروف قافیه 5534

-بیشتر بدانید
24 ژوئن 2014 , شاخه دو شاخه سه شاخه سرشاخه شاخه شاخه برخه چرخه دوچرخه سه چرخه کلوخه جوخه سرجوخه , یخ شکن سرشکن بت شکن بنیان کن خود شکن موج شکن کفش کن , زیتون دلخون ملیون میمون گلگون موزون بیلیون میلیون افزون افسون افیون...

استانبول(10)

-بیشتر بدانید
16 نوامبر 2009 , در بالای آن امپراطور روی تخت نشسته و در دستش شاخه زیتون به نشانه قدرت هست که در پایان مسابقه ارابه رانی ان را به سمت برنده مسابقه پرت میکرده...

مشاهده

-بیشتر بدانید
این حوضچه دارای سه موج شکن شرقی به طول 1040 و غربی به طول 530 متر و موج شکن فرعی به طول 201 متر , در روز 1394/9/14 ساعت 18:39:55 , شاخه: گیلان ما, ایمیل....

بهمن ۱۳۹۱

-بیشتر بدانید
ساحل انزلي ست چشمانت موج ها آبروت را بردند تن داغ تو ماسه ي , مرد همسايه ي شما دزد است شاخه ات را براي من بتکان مثل اخبار تازه مي ماني كه به , خبـــر چند شاخــــه ي زيتــــون خبــــر انتفاضـه و لبـنان مستي و مي روي به , ایرج صف شکن :: علی اسداللهی...