محصولات داغمعرفي كارخانه ذوب آهن اصفهان با توجه به كانوني بر متغيرهاي

-بیشتر بدانید
كارهاي اجرايي احداث واحدهاي مختلف كارخانه از سال 1346 آغاز و با ايجاد كارگاههاي كمك , وظيفه اين كارگاه تهيه ذغال سنگ و ارسال آن به بخشهاي كوره بلند و آگلومراسيون مي باشد , آنگاه فرآيند تبديل ذغال به كك صورت مي گيرد , از گاز باقيمانده به عنوان يك ماده سوختني در نيروگاه ذوب آهن و همچنين كوره هاي نورد توليدات نسوز استفاده مي شود...