محصولات داغتابش الکترومغناطیسی

-بیشتر بدانید
تابش الکترومغناطیسی یا انرژی الکترومغناطیسی بر اساس تئوری موجی، پدیدهای , سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی از معادلات ماکسول درست برابر با سرعت نور....

الکترومغناطیس

-بیشتر بدانید
نیروی الکترومغناطیسی به دو صورت نیروی الکتریکی و نیروی مغناطیسی بروز , از روی و نقره توان الکتریکی دائم (در مقابل جرقه یا الکتریستهٔ دائم) تولید کرد...

امواج الکترومغناطیس و ناباروری

-بیشتر بدانید
در جامعه مدرن امروزي ، همه افراد در معرض مواجهه با ميدان هاي الكترومغناطيس هستند كه اطراف تمام وسايل , مثال ديگر كودكي است كه مقابل تلويزيون خاموش خوابش برده است...