محصولات داغ



اسفند ۱۳۸۹

-بیشتر بدانید
گیاهی علفی دائمی با شاخساره های همیشه سبز از تیره ی Asteraceae و اغلب با قاعده ی , کاربرد: از این گیاه در فضای سبز در بسترهای دائمی، باغات تخته سنگی و سایر گل , Senecio cineraria نام علمی: dusty millerارائه دهنده: سجاد باقری نام انگلیسی:...

اصل مقاله (1167 K)

-بیشتر بدانید
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم رﻗـﻢ 704 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﺘﻘﺎل و ﻏﻠﻈﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎﺧﺴﺎره , ذوب ﺳـﻨﮓ ﻫـﺎي ﻣﻌﺪن ﺣﺎوي ﺳـﺮب، ﺳـﻮزاﻧﺪن ذﻏـﺎل ﺳـﻨﮓ، ﭘـﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺨﺎزن ﺻﻨﺎﯾﻌ ﯽ ﻧﻈﯿﺮ...

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻧﺪا

-بیشتر بدانید
ﺳﻨﮕ ﻦﯿ ﻣﻘﺪﻣﻪ وﺟﻮ د ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﯿﻦ در ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ، ﺧﺎﮐـﺴﺎز ي ( ﭘـﺪوژﻧ ﮏﯿ و) اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ , ﺳﺎﻣﻨﺮ و ﻣﯿﻠﺮ ، 1996 ،) ﻗﺎﺑﻠ ﯿ ﺖ ﻫﺪا ﯾ ﺖ اﻟﮑﺘﺮ ﮑـﯾ ﯽ در ﻋﺼﺎره اﺷﺒﺎع و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪا ﺖﯾ ﺳﻨﺞ ﻣـﺪل JENWAY_4320 ( رودز، , در ﺷﺎﺧﺴﺎره آن ﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ...

ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰ آرﺑﻮﺳﮑﻮﻻر ﻫﺎي ﻫﺎي رﯾﺰوﺳﻔﺮي ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﮔﯿﺎه و ﻗﺎ

-بیشتر بدانید
ﺻﻮرت ﺷﺎﺧﺴﺎره و رﯾﺸﻪ از ﻫﻢ ﺟـ ﺪا ﺷـﺪﻧﺪ ﺳـﭙﺲ , ﺳﻨﮓ ﻓﺴﻔﺎت، ﻣﯿﮑﺎ و ﻓﻠﺪﺳﭙﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ آزادﺳﺎزي ﻓـﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ، ﮐﻠـﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿـﺰﯾﻢ و ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ آﻫﻦ , Aloe barbadensis Miller...

سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران

-بیشتر بدانید
ساخت لانه زنبوری در ماسه سنگ سازند سرخ بالایی در منطقه دو آب ایوانکی، خاور تهران , بررسی اثر غلظت های مختلف هورمون BAP بر رشد شاخساره ختمی چینی در شرایط درون , روی عملکرد و میزان اسانس در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Miller)...