محصولات داغگاز و پتروشیمی

-بیشتر بدانید
اﯾﻨﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر , ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ , ﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﭽ ﺴﺎران و ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ , 183 81 ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان راﺟﻊ ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒ , ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ در ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻠـﯽ ﺻـﻨﺎﯾﻊ...

معرفی هیئت مدیره

-بیشتر بدانید
شركت گچ ماشيني فارس در سال 1349 با سرمايه گذاري شركت سيمان فارس و خوزستان، , اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت گچ ماشینی فارس , مدیرعامل و عضو هیئت مدیره...

اعضای هیات مدیره

-بیشتر بدانید
عضو غیر موظف هیات مدیره، بانک کارآفرین; مدیر عامل، شرکت خدمات مالی ایران هدایت , و رئیس هیات مدیره، شرکت ایران گچ(سهامی عام) از سال 1350; عضو هیات مدیره، بانک....

ماین نیوز

-بیشتر بدانید
7 ژوئن 2014 , هیئت مدیره شرکت توسعه معادن روی دچار یک تغییر شد , جادهها به داد سیمان نرسیدند رکورد تولید شمش , تجهيزات و ماشين آلات , شرکت نگین ساحل رویال، نماینده قبلی محمدباقر فقیه، نماینده فعلی محمدباقر فقیه، عضو هیئت مدیره...

اعضای هیأت مدیره

-بیشتر بدانید
, تخصصی بیمه راهنمای دریافت خسارت اموال عمر و حوادث درمان مسافرتی خارج از کشور مسئولیت مهندسی صفحه نخست درباره ما سرمایه انسانی اعضای هیأت مدیره...