محصولات داغسیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

-بیشتر بدانید
شبیه سازی عددی میدان جریان حاصل از برخورد امواج در مقابل یک موجشکن کیسونی قائم 20 , تحلیل عملکرد لرزه ای سازه های فولادی دارای اتصال خورجینی بهروش طیف ظرفیت 109 , تحلیل استاتیکی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته رسی سد 123 ,, مقایسه و ارزیابی سیستم های مختلف نیروگاه های جزر و مدی برای یک مکان مشخص...

نتایج جستجو برای ' مدلسازی عددی '

-بیشتر بدانید
مدلسازی عددی اندرکنش امواج دریا با موجشکن های لاستیکی در حالت مهار شده در یک نقطه , در واسط قرن گذشته فراگیر شدن نیروگاه های هسته ای در سراسر جهان نویدبخش....

نیروگاه هستهای موهلهبرگ

-بیشتر بدانید
نیروگاه هستهای موهلهبرگ (به انگلیسی: The Mühleberg Nuclear Power Plant به , کار نیروگاههای هستهای سوئیس به تدریج از تولید انرژی از نیروگاههای اتمی کناره....

اورانیوم چقدر برق تولید می کند؟

-بیشتر بدانید
18 ژوئن 2012 , نشت موج های هسته ای براثراختلالات فنی یا بلایا طبیعی بوجود می اید مثل , آلمانی می گویند بازدهی نیروگاه های خورشیدی در ایران دو برابر آلمان است، , دارن نیروگاههای هسته ای شون را تعطیل می کنند واقعا دندان شکن وقانع کننده بود!...

صفحه خبری اسپانیایی

-بیشتر بدانید
در همین راستا دولت ژاپن اقدام به ساخت تعداد زیادی موج شکن و دریچه های مهار سیل کرده , کار برخی نیروگاه های هسته ای و پالایشگاه ها، و صنایع به تعطیلی کشیده شد و....

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻧﺮژي اﻣﻮاج درﯾﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر

-بیشتر بدانید
24 آوريل 2014 , اﯾﻦ اﻧـﺮژي ﺑﺼـﻮرت ﻓﺰاﯾﻨـﺪه اي ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ا ﻧﺮژي ﻣﻬﻢ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد در اﯾﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﺮ اﻧﺮژي ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﻣﻮاج اﺳﺖدر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ , ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي اﻧﺮژي ﻣﻮج ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻي اﻧﺮژي ﻣﻮج در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ , ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﻣﺰﯾـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ را دارد و , ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ اي از راﮐﺘﻮرﻫﺎي اﺗﻤﯽ اﻧﺴﺎن ﻫـﺎ را ﻧﺎﭼـﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ...

نیروگاه هستهای

-بیشتر بدانید
کنترل انرژی هستهای با حفظ تعادل در فرایند شکافت هستهای همراه است که با استفاده از گرمای تولیدی برای تولید بخار آب (مانند بیشتر نیروگاههای گرمایی) اقدام به....

نیروگاه هستهای بوشهر

-بیشتر بدانید
نیروگاه هستهای بوشهر، یکی از نیروگاههای ایران و اولین نیروگاه هستهای ایران از نوع رآکتور آب فشرده مدل VVER با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ مگاوات است شرکت روسی....

مخازن تحت فشار

-بیشتر بدانید
طراحی و ساخت مخازن تحت فشار (کروی و استوانه ای) و اتمسفریک مخازن تحت , نفت و پتروشيمي ها و همچنين مخازن راکتور هسته اي در نيروگاههاي هسته ای مي توان نام برد...