محصولات داغماههای میلادی

-بیشتر بدانید
ماههای میلادی در گاه شماری گریگوری (میلادی نو) به ترتیب زیر میباشد: , قرن هر روز هجری خورشیدی با سه روز متفاوت میلادی و استثنائاً روزهای نه و ده اسفند با چهار روز....

اصل مقاله (292 K)

-بیشتر بدانید
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﯾﻮﮔﺴﻼوي، ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻣﮑـﺎن و اﻣﺘﻨـﺎع آن در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد , ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﯿﺰ، اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈـﺎم ﺟﻤﻬـﻮري اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ ﺷﯿﻮه...

روزها و ماه ها به انگلیسی و فارسی

-بیشتر بدانید
21 آوريل 2012 , ماههای 31 روزه: ژانویه, مارس, می, جولای, آگوست, اکتبر, دسامبر ماه 28 روزه: فوریه (که در سالهای کبیسه 29 روزه است) در انگلیسی تاریخ به دو نحو نوشته....

تبدیل تاریخ

-بیشتر بدانید
تبدیل تاریخ شمسی و میلادی و قمری به یکدیگر، ثبت مناسبت شخصی و دریافت ایمیل یادآوری...