محصولات داغموجشکن انزلی

-بیشتر بدانید
قبل از اینکه موج شکنهای انزلی احداث گردد کانال مابین انزلی و غازیان همانند , طول موج شکن غازیان ۷۵۰ متر و موج شکن انزلی نیز ۵۲۰ مترمیباشد و کار ساختمان آن در سال....

اردیبهشت 1389

-بیشتر بدانید
این جزیره در شمال شرقی ابوموسی واقع شده است در دارای موج شكن و لنگرگاه است , این کوه که به شکل مخروط است تا ارتفاع 397 متر (قله کوه نمکدان) مىرسد , شاه عباس در سال 1031 جزیره هرموز و سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس را از اشغال پرتغالی ها....

جزایر ایرانی خلیج فارس را بشناسید

-بیشتر بدانید
9 ا کتبر 2016 , تاسیسات جزیره شامل یک باند فرودگاه و هلیکوپتر، یک موج شکن و , جزایر سهگانه ایرانی در سال ۱۹۰۸ به طور کامل تحت اشغال بریتانیا به عنوان , یک قشر سنگی در وسط جزیره به بلندی 60 متر چون پشته سطح جزیره را , این جزیره از کوه های آتشفانی مخروطی شکل تشکیل شده و یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان است...

آب ب رای مردم آب برای زندگی

-بیشتر بدانید
هر چه بیشتر پیش می رفت، موج های بزرگ و بزرگ تری را ایجاد می کرد در اواسط نوامبر 1999، , جنگل های کرنا )که همانند موج شکن , متر از بخش خط ساحلی ناپدید می شود تودۀ شن های , خود را برای سکنای دائم کنار گذاشتند، اشغال گردید شهر یاد , در طول 20 میلیون سال گذشته، گردنه های عمیق، برج های شکوهمند، تپه های مخروطی کندوفُرم...

آشنایی با جزایر ایرانی خلیج فارس

-بیشتر بدانید
26 آوريل 2008 , خور موسی با متوسط عمق عمق ۲۰ تا ۵۰ متر زیستگاه بسیاری از پرندگان نادر از جمله , این جزیره در شمال شرقی ابوموسی واقع شده است در دارای موج شکن و لنگرگاه است , سازمان منطقه آزاد قشم و دیگر بخشهاى خدماتى به فعالیت اشتغال دارند , این جزیره 633 کیلومتر مربع مساحت دارد و به شکل مخروط ناقصی است که در....
این کوه که به شکل مخروط است تا ارتفاع 397 متر (قله کوه نمکدان) مىرسد , شاه عباس در سال 1031 جزیره هرموز و سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس را از اشغال پرتغالی ها , این جزیره در شمال شرقی ابوموسی واقع شده است در دارای موج شكن و لنگرگاه است...

مطالب جدیدتر

-بیشتر بدانید
دریاچه ولشت که به نگین مازندران هم مشهوره در ارتفاع 900 متری بین دو روستای سنار و , در شرق روستاي اخير با رودخانه گرداب , كه از تنگ آبدوهي ميگذرد , مخلوط ميشود و به , این جزیره در شمال شرقی ابوموسی واقع شده است در دارای موج شکن و لنگرگاه است , شاه عباس در سال 1031 جزیره هرموز و سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس را از اشغال....

جاذبه هاي گردشگري ايران

-بیشتر بدانید
در عمق هزار متری غار تالاری وجود دارد که زیباترین حوضچه آبی جهان در آن توجه همه را به خود جلب می کند , 40 مخروط آتشفشان کواترنر در سطح دشت لوت وجود دارد , از كانال كشتيراني و گلوگاه دو موج شكن (تنها راه ارتباطي تالاب با دريا) وارد درياي خزر ميشوند , در تالاب ميتواند زمينة اشتغال فراواني براي ساكنان كناره هاي تالاب فراهم سازد...

ژئومورفولوژی کاربردی و برنامهریزی محیطی

-بیشتر بدانید
ﻣﺘـﺮ طـﯽ ٢٠ ﺳـﺎل آﯾﻨـﺪه، ﺑـﺎزوى اﺳـﮑﻠﻪ ﺑـﺎ آورد رﺳﻮب از ﺟﺎﻧ ﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪرود ﻋﻤﻼ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﻠﯿﺪ واژه ھﺎ: درﯾﺎى ﺧﺰر، , طﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه ھﺎى ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ھﺎ داﻧﺴﺘﻦ راﺳﺘﺎ و ﺣﺠﻢ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ذرات ﻣﺎﺳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮج و ﺟﺮﯾﺎﻧﮫﺎى , ﺳﻂﻮح اﺷﻐﺎل ﺷﺪه در ھﺮ طﺒﻘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ , ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻼت ﺷﮫﺮ ﻧﻆﯿﺮ رزﮐﻨـﺪ، ﮔـﺰن، ﺗﮑﻠـﯿﻢ ﺑـﺮ روى ﻣﺨـﺮوط اﻓﮑﻨـﻪ واﻗـﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ...

جزایر ایرانی خلیج فارس را بشناسید

-بیشتر بدانید
10 ا کتبر 2016 , تاسیسات جزیره شامل یک باند فرودگاه و هلیکوپتر، یک موج شکن و , جزایر سهگانه ایرانی در سال ۱۹۰۸ به طور کامل تحت اشغال بریتانیا به عنوان , یک قشر سنگی در وسط جزیره به بلندی 60 متر چون پشته سطح جزیره را , این جزیره از کوه های آتشفانی مخروطی شکل تشکیل شده و یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان است...
تاسیسات جزیره عبارت از یک فرودگاه، یک موج شکن و اسکله کوچک برای پهلوگیری , جزیره لارک با ۷/۴۸ کیلو متر مربع مساحت، در فاصله ۱۸ مایل دریایی از مرکز استان , در تنگه هرمز قراردارد این جزیره از کوههای آتشفشانی مخروطی شکل تشکیل شدهاست , پرتغال طرح خود برای اشغال جزایر خلیج فارس را ارائه نمود و به تصویب رساند...

بشاگرد

-بیشتر بدانید
درختچه ای کوچک با کرک های خاکستری و شاخه های سخت، 30 تا 90 سانتی متر است , شیره گیاه را با شیر مخلوط نموده و برای جوش های پوستی به کودکان می دهند , شاخه های مسن موج دار و شاخه های جوان حالت رونده و پیچیده دارند , این گیاه تاج درختان بزرگ را به شدت اشغال کرده، با آویزان شدن خود منظره بسیار جالبی ایجاد می کند که در آرایش....