محصولات داغمهندسی نفت

-بیشتر بدانید
این انفجار زمین لرزه ایجاد می کند , یک لوله چهار پهلوی 12متری از وسط دکل ، درست روی سوراخ وسط صفحه گردنده آویزان است , این شیر پیچها زیر سکوی حفاری قرار می گیرند و به همین جهت است که سکو در حدود 8 متر بالاتر از سطح زمین قرار دارد...

لکه نفتی خلیج مکزیک

-بیشتر بدانید
همچنین در اثر انفجار سکو ۱۱ نفر از کارگران این سکو مفقودالاثر شدهاند , مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران در تاریخ ۳ مه ۲۰۱۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹) اعلام کرد با توجه به....

آپارات

-بیشتر بدانید
گم نشدن سکوی شناور نفتی گم شدن پول خرید دکل حفاری نفت گوسفند زبل 1,580 بازدید , ثانیه های مانده به فاجعه - انفجار سکوی نفتی MNDLir (دانلود مستن...

ﺣﻔﺎري ﭼﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ

-بیشتر بدانید
(Development Well) ﭘﺲ از ﺣﻔﺎري ﭼﺎﻫﻬﺎي اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ذﺧﯿﺮه داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺨﺰن , ﺳﻮراخ ) ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﻣﺘﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮐﻨﺪه ﻫﺎي ﺣﻔﺎري (Cutting) را ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ , از ﯾﮏ ﺳﮑﻮ در ﺟﻬﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ , ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﻧﯿﺮوي اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻪ دﯾﻮاره...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

-بیشتر بدانید
عوامل موثر بر حفاری انفجاری تونل با تاکید بر روش ابتکاری جایگزینی آنفو به جای دینامیت 3 , تحلیل غیرارتجاعی قابهای با جان سوراخ شده به کمک اجزاء مرکب برشی - خمشی VM 102 , بررسی رفتار سکوهای دریایی تحت اثر موج سونامی 219...

آپارات

-بیشتر بدانید
آپارات - انفجار سکوی نفتی , انیمیشن شبیه سازی حادثه انفجار سکوی دیپ واتر هوریزون آفشور , گم نشدن سکوی شناور نفتی گم شدن پول خرید دکل حفاری نفت...