محصولات داغ



صنایع دستی اصفهان

-بیشتر بدانید
به همين دليل است كه امروز با نگاه به صنايع دستی هر قوم و قبيله اي مي توان , به ميله ای که قاب بر آن تکيه دارد متصل است و برروی تيغه های علم بويژه تيغه وسط که از....

چاقو چه چاقویی؟!

-بیشتر بدانید
قدیمیترین چاقوی به دست امده از تپه سیلک کاشان و متعلق به 4200سال قبل از میلاد مسیح میباشد که دسته ای از جنس استخوان و تیغه ای از سنگ چخماق دارد...

ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ

-بیشتر بدانید
زﻫﺮه ﻓﺮﺧﻲ 2 -1 اﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن , در اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺮوم در ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺑﻜﺎري، ﭼﺮﻣﺴﺎزي و دﺑﺎﻏﻲ , زﻣﺎن در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮان ﻋﻮارﺿﻲ از ﻗﺒﻴﻞ زﺧﻢ ﺑﻴﻨﻲ ، راخ ﺷﺪن ﺗﻴﻐﻪ ﺑﻴﻨﻲ ، درﻣﺎﺗﻴﺖ و ﺣﺘﻲ....

صنعت چوب و صنایع تبدیل مکانیکی چوب

-بیشتر بدانید
مقدمه : دانش ومهارت مفيد شامل مجموعه اطلاعاتي است كه صرفا باعث آسايش و افزايش سطح ايمني و , زمان تولید بالاست و تولید بدون برنامه ای منسجم انجام می پذیرد , میزان عرض تیغه ازه نواری به شدت قوس برش قطعه کار بستگی دارد و تیغه قوس بری دارای....

Nanocoatings Avation

-بیشتر بدانید
گسترده ای در صنعت هوایی یافته است از , توانسته اند جایگاه ویژه ای در صنایع بزرگ , مقدمه اقتصاد نانوپوشش ها در صنعت هوایی دانشــگاه تحقیقــات ملی روســیه تحلیلی از بــازار , فرسایش در تیﻐه های کمﭙرســورها باعث اتالف انرژی، افزایش مصرف...

پرورش قارچ خوراکی (دکمه ای)

-بیشتر بدانید
24 ا کتبر 2014 , مقدمه آیا تاکنون بعد از مصرف قارچ های خوراکی مانند قارچ دکمه ای یا قارچ صدفی , درضمن بافت کلاهک گوشتی بوده و دارای تیغه های ظریف و آزاد است که در ابتدا , صنایع تبدیلی قارچ ها نیز امروزه به عنوان یکی از صنایع روز، مورد توجه....

انواع فیوزها و کاربرد آنها در صنایع مختلف

-بیشتر بدانید
11 ژانويه 2016 , انواع فیوزها و کاربرد آنها در صنایع مختلف مقدمه وظیفه ی یک سیستم , ای تشکیل شده است که معمولا فشنگ فیوزتوسط دو کنتاکت تیغه ای به....

پارس آباد

-بیشتر بدانید
مقدمه: شهرستان پارس آباد مغان جلگه ی نسبتاً گسترده ای است که با مساحتی بالغ , و تمدن چندین هزار ساله و آثار گرانبهای فرهنگی، هنری، معماری، صنایع دستی، اماکن , سفالهای منقوش دوره اسلامی تعداد زیادی سنگ اپسیدین به حالت تیغه و سنگ خام را نام....

جزوه آزمایشگاه شیمی صنعتی

-بیشتر بدانید
ﻣﺎﯾﻊ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و زﯾﺴﺘﯽ , ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻘﻄﯿﺮ 85 -5 -2 اﻧﻮاع ﺗﻘﻄﯿﺮ 86 -5 -2 -1 ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺳﺎده 86 -5 -2 -2 ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺗﺒﺨﯿﺮ آﻧﯽ (ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ) , ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﻻت از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ , ﺑﺮاي ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﻐﻪ ﺻﺎف ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻤﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ داﯾ ﺮه اي را در اﻃﺮاف ﻣﺤﻮر ﻣﯽ....

همه چیز در باره چوب

-بیشتر بدانید
1- تعریف گیاه شناسی:چوب عبارت است از مجموعه ای از بافت های ثانویه لینین شده گیاهان , 2- مقاومت خمشی: استفاده از چوب ها در ساخت سقف منازل، تیغه های برقی، پل ها و , برای روکش گیری الوارگیری، پارکت تراورز، تخته چند لایه، صنایع مبلمان (به....

تاسیسات مکانیکی ساختمان

-بیشتر بدانید
نوع تیغه ای كه روتور و تیغه ها هر دو می چرخند , از عملكرد دستگاههای جانبی بوده هزینهای برای آن پرداخت نشود (در صنایع بزرگ و نیروگاهها و امثالهم) , 2- طباطبایی، سید مجتبی، مقدمه ای بر چیلرهای جذبی، مجله صنعت تأسیسات، شماره 52، تهران، 1383...

مقاله ها

-بیشتر بدانید
علم چوب - مقاله ها - صنایع چوب - علم چوب , در ضمن افزودن ماده تالک و آرد چوب به ماده زمينه اي پليمري سبب هم افزايي مدول الاستيسيته خمشي گرديد كليد واژه: چندسازه،....

ورقکاری

-بیشتر بدانید
مقدمه: قیچیکاری یکی از فرایندهای برشکاری مکانیکی است , لقی بین دو تیغه به ضخامت و جنس قطعه کار بستگی دارد که معمولاً آن را در حدود1/20 , مضافاً وقتیکه تیغه بالائی قیچی با ورق تماس حاصل میکند نیروی کشنده بسیار قوی ای به اثر اهرم....

ﺧﻮدرو ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ

-بیشتر بدانید
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﯾﺮ ﭼﺸﻢ , اي از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﺎﻻ ، راﺣﺘـﯽ در ﮐـﺎر و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺧﻮب در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﺗﺎﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ اﯾﻦ , ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎي دوار ﯾﺎ اﻧﺠﺎم...

مواد غذایی، صنایع کشاورزی، مواد غذایی

-بیشتر بدانید
فناوری نانو کاربردهای گســترده ای در صنایع کشــاورزی، مواد غذایی، ماشــين آالت و , این فناوری در بخش هــای مختلف این صنایع از جمله تجهيزات می باشند مقدمه از چالش هــای , همچنيــن تيغه های برش کمباین های مورد اســتفاده در این صنعت به موجب عواملی....

آموزش زیره کلاش 1

-بیشتر بدانید
گیوه بافی زنان هورامان - آموزش زیره کلاش 1 - صنایع دستی هورامان - گیوه بافی زنان هورامان , مقدمه تاريخي : , 2-تيغه پي كنه : اين تيغه نيز جنس آن فولاد ميباشد طول آن با دسته 18 الي 20 سانتي متر ميباشد پهناي لبه تيزآن , كوله درفش بزرگ : ميله اي است گرد ومتصل به دسته چوبي كه طول آن 35 سانتي متر ميباشد از اين وسيله كه سيخ....
162- بررسی تأثیر پرده بر عملکرد توربین بادی خانگی، سپهر صنایع- سعید , 77-Thermodynamic Modeling of Gas Turbine Blade Cooling, Sepehr Sanaye, , مقدمه ای بر مبادله کن های گرما (مبدل های حرارتی)- انتخاب، تعیین شرایط عملکرد و....

مقالات ماه

-بیشتر بدانید
دریافت فایل پمپ های Prinz (دبل اسکرو، هالودیسک و تیغه ای) , مقدمه پمپهای اسکرو در رنج های مختلف فشار و دبی، میتوانند سیالات با ویسکوزیته بالا را جابجا کنند در پمپ اسکرو , جریان محوری سیال درون پمپ اسکرو و جریان دایره ای درون پمپ دند های...

حداقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي آماده سازي و بسته ,

-بیشتر بدانید
25 ا کتبر 2015 , روند رو به رشد تعداد واحدهاي توليدي صنايع غذايي و آشاميدني و ايجاد , ۱- مقدمه اقلام مختلف ادويه و چاشني، منشاء گياهي داشته و مستقيماً يا پس از , آسياب چند مرحله اي چكشي و سايشي با تيغه هاي از جنس مناسب براي صنايع غذايي...

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﻬﺎﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰﻱ

-بیشتر بدانید
:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ , ﺭﺍﮐﺘﻮﺭﻫﺎﯼ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﻭ ﺷﻴﻤیﺎﺋﯽ، ﺑﻮﺓ ﻟﺮﻫﺎﯼ ﻧﻴﺮﻭ ﮔﺎﻫﯽ , ﺗﻴﻐﻪ ﺍﺭﻩ، ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ ﻭ...

مخلوط کننده

-بیشتر بدانید
مخلوط کردن سیالات از فرایندهای مهم در صنایع شیمیایی می باشد , این کار همزدن نام دارد و توسط وسیله ای به نام پره انجام می شود , مقدمه: از آنجا که صنعت اختلاط هنوز به شکل علمی دقیق در نیامده است طراحی یک همزن به طوریکه نوع، قطر و , پره توربینی با تیغه های منحنی جهت ایجاد جریان شعاعی و مناسب در همزدن سیالات لجنی و دوغابی ج...

اصل مقاله (1292 K)

-بیشتر بدانید
کارشناس ارشد میراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری استان کرمان , يک طرفــه، دوطرفه)تــک و دو تیغــه ای( و هاللــی قابــل تقســیم بندی می باشــند کــه در...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ,

-بیشتر بدانید
2 ژانويه 2011 , 13 - نقش حمایتی دولت در حیات بخشی به صنایع کوچک: دیگاه تطبیقی (چکیده) , 37 - بررسی مقاله ای از ترموسیفون های بسته دو فاز (چکیده)...

اخبـــار

-بیشتر بدانید
استفاده از نانوحامل های ليپيدی در صنایع غذایی با استفاده از روش , استفاده از فناوری نانو در توليد كاالهای پنبه ای ,, پوشش دهی به وسیله ی يک پوشش دهنده تیغه ای...

كنسرو سازي

-بیشتر بدانید
انشاء الله مقدمه ای باشد تا روزی صنعت فراوری آبزیان در سطحی وسیع در کشوراسلامی , که روز به روز مراحل تکاملی را طی نموده به طوری که امروزه کلیه صنایع تهیه مواد غذایی بر پایه , در این حالت به وسیله تیغه مخصوص برش ، ناحیه سر ماهی قطع می گردد...

جاجیمبافی خلخال، به عنوان میراث ناملموس در فهرست آثار ملی ایران

-بیشتر بدانید
11 مارس 2015 , و جاجیم بافی از تولیدات صنایع دستی با جایگاه ویژه ای بر خوردار است , مقدمه تمام جوامع از اعصاركهن كه انسان به صورت ابتدايي در غارها زندگي مي كرد , دو لایه تار 7- تکه چوب آزادبه عنوان ماکوک8- میخ چوبی 9-تیغه جدا کننده دو لایه....

بستر سازی و شناخت صنعت کفش ایران

-بیشتر بدانید
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، دکتر سیدمحمود حسینی ناظر پروژه: , مقدمه شناخت تاریخچه و پیشینه صنعت کفش ایران بررسی اسناد باالدستی صنعت کفش ایران ,, الهی ای داننده ره چیز و سازنده ره کار و دارنده ره کس، هن کس را با تو انبازی و هن کس را از تو بی نیازی، کار هب حکمت , شرکت تیغه سازی آریا...

مقاله مدیریت زنجیره تامین

-بیشتر بدانید
متن کامل مقاله مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تامین , در دهه 1990 به موازات بهبود در توانمندیهای تولید،مدیران صنایع درک کردند که مواد و خدمات دریافتی از تامین کنندگان....

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

-بیشتر بدانید
رفتار لرزه ای قابهای 1 الی 5 طبقه مقاوم شده با دیوارهای برشی فولادی نازک نیمه نگهداری شده در لبه ه 60 , بررسی تصفیه پذیری هوازی فاضلاب صنایع لبنی با بار آلودگی مختلف با , مدلسازی رفتار جریان در دهانه تالاب انزلی، مقدمه ای بر مدلسازی زیست محیطی , مقایسه آبشستگی آبشکن L - شکل و تیغه ای و انتخاب آبشکن مناسب...

آموزش زيره گيوه (كلاش)

-بیشتر بدانید
مقدمه تاريخي; بخش ابزار شناسي; مصالح ومواد موردنياز زير كلاش; مراحل آموزش گيوه , مديريت صنايع دستي استان كردستان اين هنر وبسياري از ساير هنرها جان تازه اي , 1-تيغ سرزنگول : (زنگول به معناي زانو است ) جنس اين تيغه از فولاد ميباشد طول آن....