محصولات داغ10 فوریه 2013 , پرینت ایمیل , هم چنان که دنبال رابط می گشتم مردی ازمن به زبان فارسی پرسید "ساعت چند است ؟ , نورهایی ازآن طرف دریا سوسو می زدند که راه بلد به ما گفت نورها متعلق هستند به جزیره یونان که قرار است ما به سمت آن حرکت کنیم...
25 آوريل 2013 , ایمیل شما: , که بادریغ دراین عصر اوج فرهنگ ومدنیت کنونی ما با ادعا های بالا بلند خود , او دراین مسابقه که به مرگ وزندگی طرفین می انجامید؛ چهرۀ واقعی خودش را دور از , تار وفرمانروای آسی ساخت ؛ به قسمیکه از چیین تایونان به تصرف در آمد , شهر حرکت کند؛ تیمور ازراه همدان وگلپایگان خودرا به سدۀ اصفهان رسانید ودر....