محصولات داغشرکت جهاد تحقیقات سپاهان

-بیشتر بدانید
سنگ شکن های ضربه ای که به کوبیت نیز معروف هستند معمولاً در مراحل اول و دوم , جنس این صفحات از فولاد آلیاژی منگنز دار حرارت دیده می باشدو قابلیت تعویض دارند...

ﺳﺎزي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺮداﻳﺶ اﻧﻔﺠﺎر ﺳﺎزي، ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺪل

-بیشتر بدانید
ﺳﺎزي ﻧﺮﻣﻪ در ﺧﺮداﻳﺶ اﻧﻔﺠﺎر و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ و , ﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﻧﻔﺠﺎر، ﭘﺎﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻌﺪن اراﻳﻪ ﻛﺮده و ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و رﻳﺎﺿﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺧﺮداﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ , ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻴﻜﺴﻞ , دوم از ﻣﺎده ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺧﺮج وﻳﮋه ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد...

سنگ شکن برای شن

-بیشتر بدانید
16 ژوئن 2016 , شن،سنگ ریزه، قلوه سنگ، سنگ رودخانه ای , برای پردازش شن و ماسه خط , سنگ شکن ضربه ای کوبیت 100-120-180-240- 10 -7 سرند ویبره...

سنگ شکن

-بیشتر بدانید
شما اینجا هستید: سنگ شکن سازه محصولات سنگ شکن ضربه ای , در هر دو نوع بدنه قابلیت باز شدن به دو قسمت را داشته که امکان تعویض قطعات و ارتقاء عملیاتی....

پرتو اميد

-بیشتر بدانید
پرتو اميد - سنگ شکن - دل هر ذره که بشکافی آفتابیش در میان بینی , ( Extracorporeal Shock Wave Lithotripsyشكستن سنگ توسط امواج شوك از خارج بدن) رويه اي است كه در آن , تغيير و تحولات براي افزايش قابليت اجراي تكنولوژي براي به حداقل رساندن , از امواج شوك استفاده ميكند تا به سطح جلويي سنگ ضربه بزند و آن را شكاف دهد...