محصولات داغکپسول آتشنشانی

-بیشتر بدانید
این دستگاه جزء خاموش کنندههای آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش....

ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ

-بیشتر بدانید
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﭼﺎر آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻧﺸﺪه اﯾﻢ ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻫﯿﭽﮕﺎه دﭼﺎر ﺣﺮﯾﻖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻧﺪارﯾﻢ , ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺟﺮ ، ﺳﻨﮓ آﺗﺶ (FIRE): ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻦ،ﮔﺮﻣﺎ وﻧﻮر را آﺗﺶ ﮔﻮﯾﻨﺪ , ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ وﯾﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺎرژﺑﻮدن ﮐﭙﺴﻮل و رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﺎﻟﯽ , ﭘﻮدر ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺮم و ﻟﻄﯿﻒ ﺑﺮﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻃﻔﺎء ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع آﺗﺶ....

کپسول آتش نشانی

-بیشتر بدانید
با کپسول آتش نشانی(خاموش کننده) پودر و گاز می توان با گروه بزرگی از آتش سوزی ها مبارزه کرد به عنوان مثال ، پودر شیمیایی معمولی برای مبارزه با آتش سوزی...