محصولات داغانجمن علوم علف های هرز ایران

-بیشتر بدانید
فراخوان اولیه هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران تاریخ درج خبر: 5/11/95 , تقدیر انجمن علوم علفهای هرز از دبیر اجرائی ششمین همایش علوم علفهای هرز تاریخ درج خبر:....

انواع علف های هرز و مبارزه با آنها

-بیشتر بدانید
هرگیاهی که به صورت ناخواسته وبر خلاف کشاورزدر مزرعه رویش پیداکند علف هرز محسوب میگردد،به بیان بهتر علف هرز گیاهی است که بر خلاف محصول مورد کشت در مزرعه....

سنگ شکن اسیاب گلوله ای

-بیشتر بدانید
19 ژوئن 2016 , , ای - 2016-03-03; سیمان خرد کردن گیاه - 2016-03-02; علف هرز سنگ شکن - 2016-03-01 , تولید آسیاب های گلوله ای-سنگ شکن پروژه های صنعتی;...

ردﯾ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻋﻨﻮان اﺧﺘﺮاع ﻧﺎم ﻣﺨﺘﺮع ﻒ

-بیشتر بدانید
ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ : -1 , ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎي ﺟﻠﻮ اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع در ﻫﻨﮕﺎم , اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي زدودن ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز اﻃﺮاف درﺧﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آن....

فهرست علفهای هرز ایران

-بیشتر بدانید
علفهای هرز ایران بسیار متنوع و از تیرهها یا خانوادههای مختلفاند گیاه هرز گیاهی است که ناخواسته در زمینهای کشاورزی رشد میکند و با رقابت با گیاه اصلی به کشت لطمه....