محصولات داغاﺗﻮﮐﻼو Autoclave ، ﺑﻬﻨﻮش ﺑﺎﻗﺮي ، ﻧﺪا ﺑﺎدﮐﻮﺑﻪ ، ﻣﺮﯾﻢ اﺣﻤﺪﻟﻮ

-بیشتر بدانید
ﺑﻬﻨﻮش ﺑﺎﻗﺮي 4 1 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اراك ،2 3،4 داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اراك ﺧﻼﺻﻪ اﺗﻮﮐﻼو دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰات در...

اتوکلاو

-بیشتر بدانید
اتوکلاو(به انگلیسی: Autoclave ) برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار آب میباشد همچنین از این وسیله در مواردی که....