محصولات داغدینامیک سازهها

-بیشتر بدانید
طبق تعریف درجه آزادی عبارتست از تعداد مختصات مستقل برای توصیف حرکت یک سیستم , به کمک این اصل معادلات حرکت اجسام را میتوان با در نظر گرفتن نیروی لختی به , تئوری ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسی، انتشارات دانشگاه تهران، 1382...

( ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻓﻨﯽ ) ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷ

-بیشتر بدانید
ﻣﺎﯾﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﻟﺮﺯﻩ ﺍی ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪﺭﺯﺍﺩﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮی ﺩﮐﺘﺮ ی ﻣﻬﻨﺪﺳ ﯽ , ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ و ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪﻝ ﯾﮏ ﺩﺭﺟﻪ ﺁﺯﺍﺩ ی , ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﺍﯾﺪﻩ ﺍﺻﻠ ﯽ , ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺩو ﺩﺭﺟﻪ ﺁﺯﺍﺩ ی ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺩو ﺟﻬﺖ...

اصل مقاله

-بیشتر بدانید
وقتی که دامنه ارتعاشات از ضخامت ورق بیشتر شود، باعث غیرخطی شدن هندسی مسئله , و با استفاده از اصل همیلتون [ 11 ] , که با استفاده از تعریف باال، دو رابطه اول...

اصل مقاله (420 K)

-بیشتر بدانید
ﮐﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت در ﺳﺎزه ﻓﻮﻻدي ﺑﺪﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﺮز دروازه اي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه , اﺻﻠ ﯽ ﯾﺗﺮ ﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ ي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰا ﯾ ﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﻔﯿﮐ ﺖﯿ ﺑﺮاده ﺑﺮدار ي، از ﯾﻫﺰ ﻨﻪ , ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاص...

: ارتعاش صوت

-بیشتر بدانید
هر چند در زبان عادی ارتعاش را برای رفت و آمد نقطه یا جسم در روی یک خط مستقیم به کار میبرند، ولی باید دانست که در تعریف ارتعاش انحصار به هیچ حرکت بخصوصی....

«قانون جذب» چیست؟

-بیشتر بدانید
تعریف قانون جذب (Law of Attraction) قانون جذب یک , در واقع قانون جذب یک قانون ثانوی است و قانون اصلی قانون ارتعاش است , شروع مطلب ، اصل مطلب و خاتمه مطلب...

درباره رشته مهندسی مکانیک

-بیشتر بدانید
14 جولای 2009 , کتاب محبوب ارتعاشات ستو , تعریف انواع جریان، تعریف خط جریان و تابع جریان وپتانسیل، مفاهیم مربوط به سرعت و شتاب، , اصل کار مجازی...

مروري بر آناليز مودال

-بیشتر بدانید
اين نيازهاي جدّي در طراحي سازه هاي جديد، پتانسيل بروز ارتعاشات ناخواسته را در اين , با استفاده از مدل مودال مي توان پاسخ سازه به يک نيروي از پيش تعريف شده را , با استفاده از اصل برهم نهي مي توان پاسخ سازه به چندين نيرو را نيز پيش بيني کرد...

تعریف ثانیه عوض میشود!

-بیشتر بدانید
29 مه 2016 , از این رو است که برای حفظ زمان از ساعتهای اتمی استفاده میشود که ارتعاشات اتم سزیوم که مانند یک پاندول حرکت میکند را محاسبه میکند و از سال ۱۹۶۷....

پایهی علمی قانون جذب

-بیشتر بدانید
در واقع قانون جذب یک قانون ثانوی است و قانون اصلی قانون ارتعاش است , در این شرایط تکرار عبارات تاکیدی در مورد روشن بودن هوا نمیتواند اصل....

اصل مقاله (1214 K)

-بیشتر بدانید
مهندسي مکانيک جامدات تحليل ارتعاشات غيرخطي ورق کامپوزيتي , ارتعاشی، از اصل همیلتون و تئوری تغییر شکل برشی مرتبه , بایست تعریف گردد پارامتر E...

شهریور ۱۳۸۶

-بیشتر بدانید
اصل آن به آغاز اعصار بر می گردد ؛ برای انسان اولیه مثلث نماد خالق بود و خالق در آسمانها , اصل ارتعاش : (vibration) براساس این قانون همه چیز در حال یک حرکت دائمی و بی , قرار دارد اما بگذارید مطلبی از مصر را برایتان تعریف کنم تا بدانیم کجای کاریم :...

انسان سرزمین ناشناخته

-بیشتر بدانید
انسان سرزمین ناشناخته - اصل انحصاری پاولی - (تبلیغات خوب در ذهن می ماند) , اگر هر الکترونی دارای ارتعاش منحصر به فرد خود باشد پس هر شیئی در جهان واجد ارتعاش مخصوص به خود است و اما نتیجه , تعریف برندسازی و هویت: ( شنبه نهم بهمن ۱۳۹۵ )...

اصل مقاله (1373 K)

-بیشتر بدانید
این مقاله به بررسی تاثیر بار محوری بر ارتعاش آزاد خمشی - پیچشی سازه های قابی مسطح , حرکت استخراج شود برای این منظور از اصل ,, تعریف شده اند( مشخصات...

اعداد تکرار شونده می خواهند به ما چه بگویند؟!

-بیشتر بدانید
18 مه 2016 , هر حرف نیز ارتعاشی مرتبط با یک عدد دارد که با جمع کردن ارتعاش عددی مربوط , کنیم و به نهایت توانایی ها و استعدادهایمان، به اصل وجودی مان و نیز جایگاهی که در , خودشناسی در ادبیات, خودشناسی علمی and tagged تعریف عدد شناسی,....

دعا چگونه اثر می کند؟

-بیشتر بدانید
تعریفِ دعا , زمانی که دعا همراه با سپاسگزاری باشد، ناآشکارترین ارتعاشات ، بوجود می آیند , نیایش، ذراتِ ناآشکار اصلِ ساتوا را در پوشش حیاتی بدن افرایش می دهد...

TRIZ ﭼﯿﺴﺖ؟

-بیشتر بدانید
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﻤﻮن ﺳﺎوراﻧﺴﮑﯽ اﯾﻦ داﻧﺶ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ : TRIZ ، ﯾﮏ داﻧﺶ , اﺻﻞ اﺑﺪاﻋﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و رﻓﻊ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺪاﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ , ﺟﺴﻢ را ﺑﻪ ارﺗﻌﺎش وا دارﯾﺪ...

اصل مقاله (977 K)

-بیشتر بدانید
ارائه حل تحليلي براي ارتعاشات آزاد تير ساندویچي ضخيم با هسته , حرکت برای یک المان تیرساندویچی با استداده از اصل همیلتون و جواب تحلیلی این , تعریف کرد...

طیفسنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)

-بیشتر بدانید
17 آگوست 2005 , ارتعاش کششی به دو صورت متقارن و نامتقارن تقسیمبندی میشود , 1- D A Skoog, D M West Holt, "Principle of Instrumental Analysis", Saunders....

مکانیک هامیلتونی

-بیشتر بدانید
, مکانیک نیوتونی) برای رسیدن به این فرمولبندی از طریق مکانیک لاگرانژی از تعریف «تکانه همیوغ» یا تکانه تعمیم یافته استفاده میشود، که به صورت زیر است:....

اصل مقاله (4096 K)

-بیشتر بدانید
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮرى اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﻏﯿﺮﻣﺤﻠﻰ اﺛﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ روى ارﺗﻌﺎش آزاد ﻏﯿﺮﺧﻄﻰ ﻧﺎﻧﻮ ورق ﻧﺎزك ﻫﻤﮕﻦ ﻣﻮرد , ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ: ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻤﺎن ﻫﺎى ﻏﯿﺮﻣﺤﻠﻰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ ﻫﺎ ﺑﺮاى ﻧﺎﻧﻮ ورق...

تعریف اصل پریماک

-بیشتر بدانید
27 ژانويه 2016 , تعریف اصل پریماک,:یکی دیگر از اصولی که در مورد تقویت عنوان شده است اصل پریماک نام دارد بنابراین اصل فعالیتی که در زما...

اصل مقاله (767 K)

-بیشتر بدانید
و شدت ارتعاش براساس فرکانس و دامنه آن تعریف می شود بنابراین واضح , MVC و تکرار آن به مدت 3 ساعت بعد، مورد بررسی قرار گرفت در مرحله اصل ی اجرا برا ی...

Finite Element Method

-بیشتر بدانید
تعريف موثر بودن و قابلیت اطمینان يك مدل رياضي : يك مدل رياضي بسيار موثر و قابل , اصل موضوع دوم: مینیمم نسبی تابعک انرژی پتانسیل کلی نسبت به متغیر....
از اصل همیلتون برای استخراج معادالت حاکم بر حرکت تیر استفاده شد , به تحلیل ارتعاشات آزاد یک تیر خمیده ساندویچی با هسته فومی با , به صورت زیر تعریف می...

اصل مقاله (805 K)

-بیشتر بدانید
به بررسی ارتعاش آزاد ورق مدرج بر روی بستر االستیک پاسترناک با استفاده از , س از تعریف انرژی پتانسیل سیستم )انرژی کرنشی( اصل همیلتون جهت تشکیل....

اصل مقاله (382 K)

-بیشتر بدانید
28 ا کتبر 2014 , ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ , ﺳﻄﺤﯽ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻏﯿﺮﻣﻮﺿﻌﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزي و ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ارﺗﻌﺎﺷﺎت واداﺷﺘﻪ ,, ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ...

اصل برهمنهی

-بیشتر بدانید
در فیزیک و نظریه سامانهها، اصل برهمنهی یا خاصیت برهمنهی (Superposition Principle) , در بسیاری از حالات (برای مثال، در معادله موج کلاسیک)، معادلهای که موج را تعریف....