محصولات داغپیریت یا پیریت آهن که در متنهای کهن فارسی مارقشیشا نامیده میشود، یک کانی با , و به رنگ زرد، زرد طلایی با بازتاب چند رنگی مشاهده میشود و آنرا طلای احمقها مینامند...

معدن طلای زره شوران

-بیشتر بدانید
طلا قشر نازکی را بر روی پیریت یا کربن میسازد و به ویژه با پیریتهای , در زرشوران چهارتیپ کانیسازی مجزا اما مرتبط با هم وجود دارد که میتوان آنها را به دو گروه اصلی....

Archive of SID

-بیشتر بدانید
ﮐﻤﯿﺎب ﻧﻈﯿﺮ واﻧﺎدﯾﻢ، ﮐﺒﺎﻟﺖ، ﻧﯿﮑﻞ، ﻣﺲ، ﮐﺮوم، ﺗﯿﺘـﺎن، ﻃـﻼ و ﻋﻨﺎﺻـﺮ , ﭘﯿﺮﯾﺖ Applications of SEM-EDAX method in study of Baba-Ali & Galali iron ore, west of , ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا و ﺗﻔﮑﯿﮏ...

کلینیک فنی

-بیشتر بدانید
خود گروه سيليكاتها به 6 دسته ي مجزا تقسيم مي شوند كه عبارتند از , جلاي فلزي يك نمونه طلا يا كاني پيريت، از جلاي شيشه اي كاني كوارتز يا جلاي خاكي در كاني هاي....

اطلاعات کلی درباره فلز طلا

-بیشتر بدانید
طلا معمولاً در رگه های پوسته زمین همراه با کانی های مس و یا به صورت آزاد وجود دارد , كانسارهاي طلاي مقاوم شامل طلاي موجود در كانسارهاي سولفيدي بالاخص پيريت و....

درباره طلای تقلبی و راه های شناسایی آن

-بیشتر بدانید
طلای تقلبی نام دیگری برای پیریت آهن، یا دقیق تر بگوییم دیسولفید آهن است پیریت فراوان تر از طلای واقعی است و سخت تر و شکننده تر از آن است طلای تقلبی....

Pyrite (پيريت)

-بیشتر بدانید
پيريت همراه با ساير کانيهاي سولفيدي که از لحاظ ژنتيکي همراه با سنگهاي بازيک و الترابازيک هستند يافت مي شود همچنين اين کاني به همراه پيريت و کالکوپيريت....

به ويژه مس و,

-بیشتر بدانید
ﺳـﺎزي ﻋﻨﺎﺻـﺮﻓﻠﺰي ﺑـﻮﻳﮋه ﻣـﺲ و ﻃـﻼ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و , ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺲ و ﻃﻼ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ , اﻟﻜﺎﻟﻦ، ﻛﻮارﺗﺰ و ﭘﻴﺮﻳﺖ ﺑﺼﻮرت ﺑﻠﻮرﻫﺎ ﻣﺠﺰا، رﮔﻪ اي و ﻳﺎ ﺷﻌﺎﻋﻲ در...

دگرسانی، ژئوشیمی ایزوتوپی و خاستگاه کانسار نقره

-بیشتر بدانید
کانسار نقره- طلای چاه زرد در 100 کیلومتری جنوب باختری یزد، در بخش مرکزی کمربند , براساس نقشه های تهیه شده، سه واحد برشی مجزا در منطقه قابل تشخیص است: برش , دگرسانی کوارتز- آدولاریا (کوارتز، آدولاریا و پیریت) و سریسیتی (ایلیت،....

خاطرات یک زمین شناس عهد حاضر!

-بیشتر بدانید
این سنگ پیریت هست اگه دقت کنید شبیه طلا هستاین خالصهاگه میتونستم عکس پیریتی رو که خودم دارم رو بذارم بهتر متوجه شباهتش به طلا میشدیدبهرحال کسی....