محصولات داغدرباره ما

-بیشتر بدانید
گروه صنعتي پارت لاستيك فعاليت خود را از سال 1363 با تاسيس اولين كارخانه با نام , توليد خودرو در كشور را به دنبال داشت،توسعه اين گروه صنعتي شتاب گرفته و , ترين قطعات لاستيكي و پلاستيكي مورد استفاده در انواع خودروها را توليد مي كند و , علاوه بر قطعات لاستيکي که در شرکت هاي گروه صنعتي پارت لاستيک توليد مي....
کارخانه ب ام و در سال ۱۹۱۷ به عنوان یک کارخانه تولید موتور هواپیما تأسیس شد در سال ۱۹۱۸ و با , این نشان در سال ۱۹۲۹ مورد تأیید این کارخانه قرار گرفت عوامل زیادی در....
شرکت رولز-رویس از سال ۱۹۱۴ بخش طراحی و تولید موتورهای هواگرد را نیز به خط , سه سال بعد از گذراندن مدت کوتاهی در یک شرکت قطعه سازی به لندن بازگشت و در , رولز رویس را تأمین کند و اجازه داشته باشد، از نامهای تجاری آنها استفاده نماید , این خودرو در کلاس خودروی لوکس قرار گرفته و طراحی آن خودروهای موتور جلو-محور عقب بوده است...

پروژه های هیدرولیک و کنترل

-بیشتر بدانید
سيستمهاي هيدروليک اين شرکت تا به امروز جهت تامين قدرت و کنترل در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است برای مثال کارخانجات تولید MDF ، قطعات خودرو،....

طراحی صنعتی در آمریکا

-بیشتر بدانید
همراه با رشد تولید انبوه بر پایه سرمایه گذاری های عظیم، تلاشی مداوم به منظور یافتن راهی , ریموند لوی مردی فرانسوی بود که پس از خدمت زمان جنگ به آمریکا رفت و در آنجا , در این طرح ها نیز بهبود وضع ظاهر و کارآیی هم زمان مورد توجه قرار گرفته بودند , استفاده از قطعات مستطیلی شکل و ساده ای که زوایایشان با شعاع وسیعی خمیده بود،....

اصل مقاله (1062 K)

-بیشتر بدانید
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻـﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزي ﺧﻮدرو ﻛﺸﻮر اﺳﺖ روﻳﻜﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺷﻴﻮه ﮔﺮد آوري , ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزي ﺧﻮدرو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي، ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻋﺎﻣـﻞ اﻧـﺪازه , ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، راﻫﺒﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ و , 3 Brand 4 Raymond KS and Tat Choi....