محصولات داغ( ریاضی بیست )

-بیشتر بدانید
اگر وتر یک زاویه تند (حاده) از مثلث قائم الزاویه ای با وتر یک زاویه ی تند (حاده) از , نکته: برای تبدیل مستقیم یک عدد از مبنای 2 به مبنای 4 ، عدد را از سمت راست دو....

2 مساحت و محیط اشکال هندسی

-بیشتر بدانید
27 ژوئن 2007 , محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3 , خطوط عمود : به دو خط راست که همدیگر را قطع و محل برخورد آنها یک زاویه ی 90 درجه را درست کند برای....

معلم5 فتحی

-بیشتر بدانید
11 نوامبر 2012 , بنابراین:درمثلث قائم الزاویه فیثاغورث =مربع وتر =مجموع مربعات دوضلع دیگر اثبات:اجازه , مثالی: مثلث به ابعاد 3و4و5 که دارای زاویه راست است...
۶۸-هر مثلثی که یک زاویه آن راست (قائمه ) باشد مثلث,,,,,, نامیده می شود ۶۹-به هر چهر ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند ,,,,,,,می نامند ۷۰-وتر ضلع....

بهمن ۱۳۸۸

-بیشتر بدانید
مثلث : اگر سه خط راست همدیگر را در سه نقطۀ متمایز قطع کنند مثلث ایجاد می شود , وتر است 6- در مثلث قائم الزاویه میانۀ نظیر وتر ، نصف وتر است 7- اگر یک زاویۀ....

وبلاگ روستای چشناسر

-بیشتر بدانید
1-براي پيدا كردن مجموع زواياي داخلي يك چند ضلعي از روش زير استفاده مي كنيم: , 2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث , عددی بر 11 قابل تقسیم است که اگر ارقام آن عدد را به ترتیب از چپ به راست یکی در میان منها و جمع کنیم، حاصل صفر یا مضربی از....

دنیای ریاضی

-بیشتر بدانید
تحلیل مسیرهای ماهواره های زمینی مصنوعی نشان داده است که یک بیضی وار مناسب با سه , در شکل سمت راست چهار نمونه از مثلث قائم الزاویه دور مربع ساخته شده بروی وتر....

معلم5 فتحی

-بیشتر بدانید
10 نوامبر 2012 , یک مثلث قائم الزاویه مثلثی را گویند که یک زاویه راست(90°) دارد که یک , وقتی طول Cرا به دست اوردید با خط کش طول وتر(فاصله از سرخط کفشها....