محصولات داغVibrating mill

-بیشتر بدانید
German patent No : 594066085 Vibrating mills are suitable for the reduction of all brittle material Depending on the grinding time and material, reduction of 20....

لیست پایان نامه/ سمینار/ تز دکتری

-بیشتر بدانید
144, بررسي ارتعاشات ناشي از انفجار و تاثير آن بر سازه هاي زيرزميني و سطحي مجاور, زماني، , 201, تفريق ذرات ريز اكسيدهاي فلزي در سيستم هاي كلوئيدي, فتوحي، بابك , 209, بررسي آسياهاي قائم ( Tower Mills ) و تقسيم بندي آنها, طاطاري، مجيد....