محصولات داغآزمون های فیزیکی مواد

-بیشتر بدانید
اندازه گيري سطح ويژه پودر اندازه گيري ميانگين، ميانه و انحراف معيار تعيين پارامترهاي D50,D10 و D90 قابليت مقايسه نمونه مرجع با ساير نمونه ها مجهز به سيستم....

آزمایش الک

-بیشتر بدانید
پس از آنکه الکها را به ترتیب درشت به ریز روی هم و روی دستگاه لرزاننده قرار دادیم؛ در زیر ریزترین الک باید یک سینی قرار داد تا ریزترین دانه که از الک آخر عبور....

آیا اندازه واقعی نانوذرات خود را می دانید؟

-بیشتر بدانید
تعیی ن اندازه ي نانوذرات نام دارند، به طور کلی در مح دوده ای , مش خص درون مايع ی، ب ا غلظ ت و چگالی , وقتی که چگالی ذرات کمتر از متوسط آنچه که...