محصولات داغشرایط استاندارد دما و فشار

-بیشتر بدانید
استاندارد دما و فشار یا STP در شیمی و سایر دانشها، مجموعهٔ استانداردی از شرایط برای اندازهگیریهای تجربی است که مقایسه بین مجموعهای از دادهها را امکانپذیر میسازد...

اطلاعات بهداشتي

-بیشتر بدانید
فشار خون بالا در یک فرد بزرگسال بزرگتر یا مساوی 140 میلی متر جیوه فشار , اندازه گیری دمای بدن از اهمیت بسیار زیادی در پزشکی برخوردار می باشد علت آن است....

قوانین گاز

-بیشتر بدانید
نخستین قوانینی که برای گازها بدست آمد، مربوط به پایان سدهٔ ۱۸ میلادی میشود هنگامی که دانشمندان دریافتند که میان فشار، حجم و دمای یک نمونهٔ گازی رابطه برقرار است....

عوامل موثر بر انحلال پذیری

-بیشتر بدانید
5 ژانويه 2013 , افزایش فشار جزئی به این معناست که ذرات گازی بیش تری وارد مایع می , تغییرات دما حتما روی انحلال پذیری مواد جامد، مایع و گاز تأثیر می گذارد...

رشد>فعاليتهاي علمي >المپياد شيمي >مسابقه

-بیشتر بدانید
استوکیومتری گازی زمانی استفاده میشود که گازهای تولید شده در واکنش را بصورت ایدهآل فرض کنیم، و دما، فشار، و حجم تمامی گازها مشخص باشد قانون گاز ایدهآل برای....