محصولات داغمزایای استفاده از گاز نیتروژن در تایر خودرو

-بیشتر بدانید
مدتی است که تب استفاده از گاز نیتروژن به جای باد معمولی در لاستیک خودروها بالا گرفته و این در حالی است که تا به حال عمده ترین کاربرد استفاده از نیتروژن در حوزه....

کارخانه بازیافت لاستیک

-بیشتر بدانید
مناسبترین روش برای مدیریت این گروه از پسماندها بازیافت لاستیک می باشد به منظور , 6- ایجاد فضای مناسب تفریحی در شهر با استفاده از کفپوش تولیدی...

اطلاعات عمومی خودرو

-بیشتر بدانید
له شدن تیوپبین رینگ و حلقه داخلی تایر , همواره فشار باد تایر زاپاس را بیشتر از حداکثر فشار داده توسط کارخانه سازنده تنظیم کنید , هدف اولیه استفاده از باتری استارت زدن، تثبیت انرژی و تهیه نیروی کافی برای جرقه زدن، روشنایی و دیگر....

3 کارخانه تولید تایر در نوبت ورشکستگی

-بیشتر بدانید
13 نوامبر 2016 , , نشود، ورشکستگی حداقل ۳ کارخانه تولید تایر کشور، قطعی به نظر می رسد , ما از سال 1390 از لاستیک بارز 850 در اتوبوس استفاده می کردیم؛....

ﺧﻮدرو ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ

-بیشتر بدانید
ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا ﻻزم اﺳـﺖ ﺗـﺎ در ﻣﺮﺣ ﻠﻪ آﻣﯿﺰه ﮐﺎري ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن , اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 800 ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﯾﺮ در...

دانستنی هایی بسیار مفید در مورد لاستیک اتومبیل

-بیشتر بدانید
6 دسامبر 2013 , درحالیکه در تولید لاستیک های رادیال از رشته های سیمی استفاده می شود , که در یک سری ساخت در کارخانه مشکل فنی داشته که توسط تولید کنندگان....